تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
گیربکس های چهارمحور

گیربکس های چهارمحور