تولید کننده گیربکس های طرح روس و آلمان
پارس گیربکس
گیربکس های روسی کتابی